Chứng nhận chất lượng

Chứng chỉ huấn luyện viên bơi thế giới 

Chứng chỉ huấn luyện viên bơi thế giới 

Chứng chỉ huấn luyện viên bơi thế giới 

Chứng chỉ huấn luyện viên bơi thế giới 

Giấy khen của Hiệp Hội Thể Thao dưới nước 

Giấy khen của Sở Văn hóa – Thể thao Thành Phố 

Giấy khen của Liên đoàn Thể thao dưới nước thành phố